• Данъци и такси

Такса на агенцията

Ако ползвате посредническите услуги на 'Хоум Бест' ЕООД за покупката на търсеният от Вас имот комисионът платим за услугата е в размер на 3% от продажната цена. В някои конкретни случаи купувачът е освободен от тази такса. За тази цел задължително между нас и клиента се подписва договор за посреднически услуги и се оказват условията и размера н...

подробно
Нотариална такса

Втората такса е нотариалната такса по сделката. Това е задължителна такса. Определя се съгласно регламентирана таблица в зависимост от посоченият материален интерес. За всеки конкретен случай може лесно да се провери, чрез Тарифата за  нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност:  Нотариалната такса, или запла...

подробно
Местен данък по сделката

Третата такса е държавната такса по сделката или т.нар. местен данък при прехвърляне на имот. Местният данък зависи от това дали сделката е покупко-продажба или дарение, както и от общината в която се намира имота.Това също е задължителна такса. По настоящем тази такса е различна по размер за всяка община, тъй като Общинските съвети имат право ...

подробно
Такса вписване

Четвъртата такса е такса вписване. Това също е задължителна такса и е в размер на 0,1% от стойността на имота, обект на сделката минимум 5лв. Таксата се събира от Нотариуса провеждащ сделката в полза на Агенцията по вписванията. ...

подробно
Други

Сумите за двата преписа и декларацията за недължими данъци към държавата по чл.264, ал.1 от ДОПК са пренебрежимо малки и варират на различните места. Тук може да се добавят и малки суми за документи за семейното ви положение и други, както и банкови такси. ...

подробно
© 2013 Всички права запазени