• За нас / Етичен код при работата с недвижими имоти

Фирма Хоум Бест ЕООД работи под строг етичен код, когато предоставя услуги в областта на недвижимите имоти


При покупката на имот:

Ние ще консултираме купувача за пазарните цени в района на предпочитаното от него място за покупка и за текущия ценови диапазон. Ще изучим внимателно неговите потребности и на базата на тях ще анализираме внимателно всички обявени от него параметри (етаж, квадратура и др.) и ще предложим по-добро решение ако смятаме че има такова. 

Ще анализираме голям брой офертни предложения, ще направим толкова огледи и ще отделим  толкова  време колкото е необходимо за да открием това от което имаме нужда. Няма да променим цената, която е обявена от купувача.

Внимателно ще анализираме възможностите и потенциала на имота с цел отдаване под наем, препродажба и други инвестиционни намерения. Купувачът ще получи безплатна консултация относно привлекателността на вътрешното пространство на имота и възможностите за преконфигурация на имота ако това би могло да се отрази позитивно на имота и да повиши неговата стойност и атрактивност.  Ние ще дефинираме пред купувача строителните работи необходими за реновирането и обновяването на имота и приблизително ще ги остойностим с голямо приближение до действителните.

Ще инспектираме обстойно имота и внимателно ще анализираме всички негови технически показатели. Ще проверим електро и ВиК инсталациите, както и въздуховодите. Ще проверим за наличието на мухъл и течове. Ще коментираме с купувача открито всички слаби страни на имота и недостатъците, които сме открили. Когато е необходимо да се прознесе експерт по даден проблем свързан със строителството и конструкцията на сградата или друг технически проблем ще поканим специалист за консултация.

Ще уточним условията по покуката на имота, цената и сроковете и ще подготвим подробен предварителен договор свързан с придобиването на правото на собствест върху имота, в който ще бъдат отразени всички факти, периоди, обстоятелства и събития и стриктно ще следим за неговото изпълнение от двете страни, реализирането на плащанията и прочие.

Ще упражним контрол върху продавача при подготовката му на необходимите документи необходими за продажбата на имота и в указаните срокове и ще го подкрепяме ако възникнат затруднения и усложнения с издаването на определен документ. Ще имаме ангажимента да подготвим електронно досие по сделката с всички документи, коисто са свързани с нея.

Ще съдействаме през нашата партньорска мрежа от банки за получаването на банков кредит и активно ще помогнем на купувача да подготви всички необходими документи в тази връзка.

Ще разгледаме в детайли документите удостоверяващи правото на собственост върху имота. Ще проучим внимателно схемата на имота, неговите граници и история. Ще направим имотни проверки за тежести, възбрани и ипотеки. Ще комплектоваме документите и ще изясним всички факти и обстоятелства около имота, който придобива купувача и неговото фактическо състояние. Ако открием тревожни или странни факти около имота, който купуваме няма да се поколебаем да ги обсъдим с купувача дори това да ни коства отказа от сделка.

Собственоръчно ще подготвим преписката на нотариалния акт без това да струва допълнителни средства на купувача. Ще проведем сделката в указания срок само когато всички докумети са налице без да правим компромис с каквото и да било.

Ще направим организация и ще осъществим фактическото предаване на правото на владение върху имота. 

Ще съдействаме на купувача и заедно ще регистрираме новопридобития имот за данъчни цели. Ще прехвърлим партидите за тока, водата, газта и т. н.

Това което ни отличава от останалите: Ние реално предоставяме услугата ‘след продажбено обслужване’. Оставаме в контакт с купувача и търсим мнение за това как използва имота, който е купил чрез нас. Има ли някакви проблеми, каква е тяхната природа и какво опитимално решение имат те. Издаваме предписание и препоръки. Търсим решение с купувача така че въпросът да бъде решен завинаги и окончателно. 


  

При продажбата на имот:

Ще проучим пазара на недвижимите имоти с всички офертни предложения в района на имота, който желаем да продадем. Ще сравним десетки предложения. Ще изучим внимателно всички параметри на продавания имот и ще определим оптималната продажна цена за него.

Ще посъветваме продавача какви мероприятия трябва да предприеме за да придаде на жилището по-добър търговски вид.

Ще определим най-добрата продажбена стратегия за имота, в която ще се включват редица маркетингови техники. Ще направим професионална и художествена презентация на имота, така че в нея да бъдат отразени всички негови достойнства.

Ще организираме и ще проведем рекламна кампания за предлагането на имота на широката публика. Ще презентираме имота пред потенциалните купувачи във възможно най-добрата му светлина. Ще провеждаме огледи и ще разказваме в детайли за всички негови особености и характеристики. Ще провеждаме преговори с кандидат купувачи на необходимото ниво, така че да защитим продажната цена и всички негови основни белези, достойнства  и характеристики.

Ще уточним всички подробности по продажбата на имота, цената и сроковете за извършване на сделката. Ще организираме подписването на подробен предварителен договор между страните и стриктно ще следим за неговото изпълнение.

Ще подпомагаме активно продавача в неговите усилия при подготовката на документите и ще му оказваме съдействие там където това е необходимо.

Персонално ще следим, ще контролираме и ще документираме реализирането на плащанията и получаването на дължимите суми по сметката на продавача.

Ще съдействаме на продавача да закрие данъчната партида на имота си.

 

© 2013 Всички права запазени