• Недвижими имоти / Описание на услугата


Това към което се стреми компанията е качествено изпълнение на заданието на клиента, съгласно предварително зададените параметри и срокове. Въпреки че се спазва строга последователност на действията при изпълнението на клиентската поръчка всеки клиент се обслужва индивидуално съобразно неговия личен график и изисквания. Компанията отделя неограничено време, когато това е необходимо, за да информира и увеличи обема от знания на купувача, относно пазара на недвижими имоти в България, така че в последствие той да направи мотивиран избор.


Придобиването на недвижим имот с помощта на фирма Хоум Бест преминава през 17 отделни етапа с цел да се елиминират всички рискове от нежелани събития. Екипът на Хоум Бест анализира внимателно и в дълбочина потребностите и нуждите на конкретният клиент и чрез детайлизирани разговори и дискусии се опитва да разбере от какъв именно имот има нужда и кои фактори, са от съществено и определящо значение за него при една евентуална покупка. 


Това от което  се интересува екипът на фирмата е начинът на живот, който търси на купувача и какви са неговите основни цели. Описанието на неговото ежедневие и основни навици ни дава представа за това какъв тип недвижим имот му е необходим, какви основни белези да има той, както и къде точно да бъде локализиран. 
Също така на базата на текущите ценови нива ние анализираме съществува ли допирателна между обявените потребности и предвиденият за целта бюджет. Ако смятаме, че е налице драстично разминаване между бюджет и очаквания ние съветваме купувачът да коригира търсенето си или да го отложи за определено време. На базата на зададеният филтър ние търсим най-доброто приближение по предварително обявеното търсене. 

Анализираме внимателно различните предложения, безпристрастно коментираме както предимствата, така и недостатъците на недвижимият имот, поддържаме непрекъснат контакт с купувача и следим дали неговите потребности и очаквания остават стабилни или се променят с времето. 

Насочваме вниманието на клиента към най-доброто приближение до неговите нужди и потребности. Същевременно с всеки следващ оглед ние придобиваме все по-голяма представа от какво има нужда купувача и всеки следващ оглед е все по близо до целта. Обикновено опитът ни сочи, че между петият и десетият оглед ние вече сме открили това от което има нужда купувача съобразно неговите финансови възможности и обявени потребности. 

Много често в процеса на провеждане на огледите обявените параметри на купувача търпят изменения и еволюция. Ние смятаме, че това са нормални процеси тъй като не всички купувачи на недвижими имоти могат и са в състояние да изложат всичко важно в един предварителен разговор. Ето защо ние смятаме, че постоянната комуникация и обратната връзка с купувача е от особено важно значение, относно прецизиране на търсенето. 
Дори когато сме открили това от което имаме нужда ние все още не смятаме, че въпросният имот ще се превърне в покупка. Продължаваме работата и комуникацията с двете страни по уточняване на всичките условия и подробности, като се уверяваме че интересите и изискванията на двете страни съвпадат на 100%. Когато е необходимо и когато покупката е свързана с по сериозни интериорни промени и изменения ние ползваме консултанти, специалисти и юристи, за да сме сигурни че всичко това е възможно. Едва след това ние пристъпваме към подписването на Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Договорът е справедлив и балансирано защитава интересите на двете страни. 
Задължително правим техническо и юридическо обследване на имота и проверка за скрити дефекти и тежести. Съдействаме както на купувача, така и на продавача да подготвят всички необходими за сделката документи. Също така консултираме купувача относно бъдещото използване на имота и какви интериорни изменения и подобрения смятаме, че би могъл да направи с цел неговото осъвременяване и по-ефективна експлоатация. 


Организираме дата и час на сделката при нотариус и провеждаме сделката. Организираме предаването на владението на имота на купувача и му помагаме при регистрирането на имота в данъчната служба и смяната на партидите за газ, вода и ток
Ако купувачът има нужда от завършване и мебелиране на имота си и желае да ползва нашите услуги ние продължаваме да работим върху жилището, като оттук нататък думата имат интериорните дизайнери и мебелисти. Ако купувачът смята, че е получил разрешение на всички свои въпроси в областта на недвижимите имоти ние приключваме служебните си ангажименти с него и оставаме на контакт, когато той смята че има нужда от полезен съвет в областта на недвижимите имоти. 

Покупката и трансформацията на недвижим имот с нас е приятно преживяване изпълнено с позитивни емоции.
Какво получава клиента: Чрез това направление от дейността на фирмата клиента ще придобие правото на собственост и владението на желаното от него жилище. Това става чрез осъществяване на окончателен избор на базата на представена извадка от пазара, съответстваща на зададените от него параметри. Условията на трансфера на собствеността, сроковете и състоянието на имота ще бъдат предварително уточнени, съгласувани между страните и писмено заявени в Предварителният договор за покупко-продажба. Ние не участваме във сделки и не консултираме страни за покупко-продажбата на недвижим  имот без наличието на Предварителен договор, подписан от страните по сделката. Ние носим отговорност, че собствеността върху недвижимия имот ще бъде предадена във вида и състоянието, оказано в договора без скрити дефекти, тежести и недостатъци.Важно е да се отбележи че всички наши действия са прозрачни и справедливи за двете страни. Ние не приемаме плащания по наши сметки за недвижим имот, който не е наша собственост и за който не притежаваме нотариално заверено пълномощно от купувача или продавача. При нас  всички фактически събития, действия и операции се извършват между купувача и продавача в рамките на взаимно зачитане на имущественият интерес и взаимоуважение. Ние контактуваме директно с купувача и продавача или със техни законни представители, упълномощение от тях да вземат решение от тяхно име. Съществена разлика в нашата работа е че придобил имот чрез нас купувачът получава професионална интериорна консултация по отношение на бъдещото оптимално използване на имота. Той ще получи безплатни съвети и решения в областта на обзавеждането, отоплението, ефективното използване на вътрешното пространство, поддръжката, различните материали, дограмата, съществуващите инсталации и др. важни моменти. Коректно ще му бъдат посочени и всички слаби страни и недостатъци на жилището и как той би могъл да минимизира ефекта от тях. Ще му дадем умни съвети и предложения на базата на опита с който разполагаме и ще го посъветваме да не прави неща, които смятаме че са неуместни. Ние оставаме с купувача и след покупката и правим мониторинг на процеса по първоначалното използване и усвояване на имота с цел да го подпомогнем и улесним. 
Наше задължение към Купувача на недвижим имот е:

1. Да анализираме правилно неговите потребности;

2. Да провеждаме огледи с него и да открием на пазара най-качественото приближение до тях;

3. До договорим с другата страна най-добрите условия за продажба;

4. Да подготвим и подпишем предварителния договор;

5. Да обследваме имота технически;

6. Да подготвим документите необходими от негова страна, необходими за покупката на имота;

7. Да направи нужните проверки за изясняване на собствеността включително проверка за тежести в деня на подписване на окончателния договор;

8. Да организираме и проведем сделката, подписването и предаването на Нотариалният акт;

9. Да осъществим предаването на владението на имота във вида и състоянието оказани в договора;
Наше задължение към Продавача е:

1. Да договорим най-изгодните за него условия за продажбата на притежаваният от него имот;

2. Да подготвим и подпишем предварителния договор;

3. Да организираме и проведем сделката;

4. Да обезпечим сигурността на разплащането във вида и условията оказани в договора;

© 2013 Всички права запазени