• Данъци и такси    
Такса на агенциятаАко ползвате посредническите услуги на 'Хоум Бест' ЕООД за покупката на търсеният от Вас имот комисионът платим за услугата е в размер на 3% от продажната цена. В някои конкретни случаи купувачът е освободен от тази такса. За тази цел задължително между нас и клиента се подписва договор за посреднически услуги и се оказват условията и размера на възнаграждението на фирмата.  Това не е задължителна такса.

 Нотариална такса


Втората такса е нотариалната такса по сделката. Това е задължителна такса. Определя се съгласно регламентирана таблица в зависимост от посоченият материален интерес. За всеки конкретен случай може лесно да се провери, чрез Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност:  Нотариалната такса, или заплащането на нотариуса, е между 30лв. и 6000лв., като се изчислява по нелинейна скала. Максимумът за нотариална такса от 6000лв. се достига при около 4.5 милиона. Най-честият интервал на удостоверен материален интерес, в който попадат сделките е 100 001 лева до 500 000 лева с дължима такса от 730,50 лева + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лева. Върху нотариалната такса също така се дължи ДДС в размер на 20%.
Местен данък по сделката

Третата такса е държавната такса по сделката или т.нар. местен данък при прехвърляне на имот. Местният данък зависи от това дали сделката е покупко-продажба или дарение, както и от общината в която се намира имота.Това също е задължителна такса. По настоящем тази такса е различна по размер за всяка община, тъй като Общинските съвети имат право само да определят размерът й. Най-често тя варира между 1,5% и 2,5%. За град Варна тя е 2,6% от продажната цена или от данъчната оценка, ако тя е по висока от продажната. За град Бургас тя е 2,5%.  За град София тя е 2,5%. Таксата се събира от Нотариуса провеждащ сделката в полза на местният общински бюджет. Размерът на местният данък на всички общини при дарение или покупка можете да видите тук (изт. http://www.notary.bghot.com/).


Такса вписване


Четвъртата такса е такса вписване. Това също е задължителна такса и е в размер на 0,1% от стойността на имота, обект на сделката минимум 5лв. Таксата се събира от Нотариуса провеждащ сделката в полза на Агенцията по вписванията.
Други

Сумите за двата преписа и декларацията за недължими данъци към държавата по чл.264, ал.1 от ДОПК са пренебрежимо малки и варират на различните места. Тук може да се добавят и малки суми за документи за семейното ви положение и други, както и банкови такси.

© 2013 Всички права запазени