Осми етап: Проверка на документацията и статута на жилището.

През този етап адвокатът, който е част от нашият екип, чрез Имотния регистър на Агенцията по вписванията, проверява статута на жилището и това дали е обремененo с някакви тежести. Ако жилището се продава от юридическо лице, чрез Търговски регистър на Агенцията по вписванията също така проверяваме актуалното състояние на фирмата Продавач и дали дружеството не е обект на граждански спорове или производство по несъстоятелност, чрез районните съдилища в града. Също така проверяваме документацията, която представя продавача относно собствеността на жилището: нотариален акт за учредено право на строеж, Разрешение за строеж, Скица на имота, Архитектурни проекти, Акт 14, Разрешение за ползване-Акт 16, Таблица за разпределяне на площите и др.
© 2013 Всички права запазени