Девети етап: Преглед на състоянието на жилището съгласно техническата спецификация.


След като сме проверили жилището документално и сме се убедили, че върху него не са наложени никакви възбрани и ипотеки, ние изследваме жилището за скрити дефекти и проверяваме неговото действително състояние и дали то отговаря на предварително обявеното от Продавача. Компанията има дълъг списък от параметри и основни положения, на които се проверява текущото състояние и правилно функциониране.
© 2013 Всички права запазени